ONS GEE OM | WE CARE
vrywaring - disclaimer neem asseblief kennis dat alhoewel alle inligting op die webwerf noukeurig nagegaan is, nog dr van der walt of enige werknemer van weskus pediatrie of enige deur hulle aangewysde derdeparty aanspreeklik gehou kan word vir skade wat deur enige van die inligting op hierdie blad veroorsaak mag word. enige persoon, produk of skakel waarna op hierdie webwerf verwys word word nie noodwendig deur dr van der walt of weskus pediatrie promoveer nie. alle produkte waarna op hierdie webwerf verwys word en wat handelsmerke het of waarop kopiereg van toepassing is word slegs vir professionele redes genoem met volle inagneming van hulle regte. ooo000ooo kindly note that although thorough attention was given regarding all information published on this web site, neither dr van der walt nor any employee of west coast paediatrics nor any mandated third party can be held responsible for any damages resulting from the use of this information. any person, product or link mentioned on this web site is not necessarily promoted by dr van der walt or west coast paediatrics. all products referred to on this web site on which a trademark or copyright is applicable are mentioned purely for professional purposes and with full cognisance being taken regarding their rights.
*mb chb dch mmed (paed) pr 0377597 mp 0279102 kidshealth777@gmail.com
google certified
Dehydration | Ontwatering | Diarrhoea Vaccinations | Inentings | Immunization chickenpox / waterpokkies emergency paediatrician vredenburg nebulization / verstuiwing people umbilical cord / naelstring
weskus pediatrie west coast paediatrics dr hester van der walt spesialis/specialist kinderarts - paediatrician - pediater* 21 voortrekkerstraat, vredenburg hester@pediater.co.za
consulting hours 09:00-17:00 during weekdays tel     - 022 713 5149 office hours fax    - 086 560 1022 all hours tel     - 082 846 7046 EMERGENCY & AFTER HOURS ONLY
for other emergency : life west coast private hospital - 022 719 1030 vredenburg provincial hospital - 022 709 7200 tygerberg poison centre           - 021 931 6129
vrywaring - disclaimer neem asseblief kennis dat alhoewel alle inligting op die webwerf noukeurig nagegaan is, nog dr van der walt of enige werknemer van weskus pediatrie of enige deur hulle aangewysde derdeparty aanspreeklik gehou kan word vir skade wat deur enige van die inligting op hierdie blad veroorsaak mag word. enige persoon, produk of skakel waarna op hierdie webwerf verwys word word nie noodwendig deur dr van der walt of weskus pediatrie promoveer nie. alle produkte waarna op hierdie webwerf verwys word en wat handelsmerke het of waarop kopiereg van toepassing is word slegs vir professionele redes genoem met volle inagneming van hulle regte. ooo000ooo kindly note that although thorough attention was given regarding all information published on this web site, neither dr van der walt nor any employee of west coast paediatrics nor any mandated third party can be held responsible for any damages resulting from the use of this information. any person, product or link mentioned on this web site is not necessarily promoted by dr van der walt or west coast paediatrics. all products referred to on this web site on which a trademark or copyright is applicable are mentioned purely for professional purposes and with full  cognisance being taken regarding their  rights.
*mb chb dch mmed (paed) pr 0377597 mp 0279102 kidshealth777@gmail.com
Nood Pediater Vredenburg | Emergency Paediatrician Vredenburg nebulization / verstuiwing chickenpox / waterpokkies Dehydration | Ontwatering | Diarrhoea inentings 2019 vaccinations
umbilical cord / naelstring
weskus pediatrie west coast paediatrics dr hester van der walt* SPECIALIST/SPESIALIS kinderarts - paediatrician - pediater 21 voortrekkerstraat, vredenburg hester@pediater.co.za
consulting hours 09:00-17:00 during weekdays tel     - 022 713 5149 office hours fax    - 086 560 1022 all hours tel     - 082 846 7046 EMERGENCY & AFTER HOURS ONLY